Gespreksgroep 11 april

Datum 11 april 2018
Tijd 14:00 uur
Locatie Leeuwarden
De gespreksgroep komt weer bij elkaar op woensdag 11 april om 14 uur bij Heleen en Ton.
We lezen de laatste twee hoofdstukjes, 8 en 9, van het boekje Houvast.
Hieronder de gespreksvragen uit het bijbehorende katern:
8 Liefde als antwoord? Over antwoorden aan de vraagzijde van het bestaan
In veel tijdschriften en tv-programma’s gaat het over liefde. Wat voor soorten liefde zijn daar aan de orde? Welk programma over liefde spreekt u aan?
Wat betekent liefde voor u?
Onvoorwaardelijke liefde, is zo’n vorm van liefde mogelijk in het dagelijks bestaan? Kunt u daarvan een voorbeeld noemen?
Is het zinvol te onderscheiden tussen naastenliefde, vriendschap en lichamelijke liefde (tussen agapè, philia en eros)?
Er wordt wel eens gesteld dat hartstocht egoïstisch is en liefde onbaatzuchtig. Klopt dat?
De auteur eindigt dit hoofdstuk met de uitspraak: inzien dat de zin, de betekenis van jouw leven samenhangt met de wijze waarop jij van betekenis voor anderen kunt zijn, ook dat is ontdekken wat liefde is. Bent u het met die uitspraak eens?
9 Tot slot
Kan een mens leven aan de vraagzijde van het bestaan en baat hebben bij het christelijke zingevingskader, zoals de auteur stelt? Op wat voor manier(en) dan?
Uit het geciteerde onderzoek blijkt dat mensen behoefte hebben aan plekken om stil te staan bij levensvragen. Zijn de kerken zulke plekken, waarom wel/ waarom niet? Ziet u hierin een taak voor uw eigen geloofsgemeenschap, mocht u daartoe behoren?
Zijn er andere plekken dan de kerk waar levensvragen overdacht worden of in ieder geval stil gestaan kan worden bij wat het betekent om mens te zijn?
Wat vindt u van de in dit hoofdstuk genoemde vijf aandachtspunten. Zijn ze voor u bruikbaar, waarom wel/waarom niet?
Staat u wel eens stil bij úw leven? Op welke momenten is dat? Deelt u daarvan wel eens iets met anderen?
Helemaal tot slot… Elk hoofdstuk van het boek begint met één of meer citaten. Is er een citaat dat u in het bijzonder aanspreekt?
Bij aanvang van de meeste hoofdstukken is een apart kader opgenomen met daarin wat persoonlijker bespiegelingen van de auteur over levensvragen. Welk verhaal spreekt u aan? Zou u zelf ook een situatie uit het dagelijks leven kunnen noemen waarin levensvragen een rol speelden? Of een situatie waarin u houvast ervoer?

Agenda