Anbi

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Remonstrantse Gemeente Leeuwarden
Inschrijving bij KvK75767244
RSIN/Fiscaal nummer:824145513
Website adres:www.leeuwarden.remonstranten.nl
E-mail:leeuwardenremonstranten@gmail.com
Adres:Grote Kerkstraat 222
Postcode:8911 EG
Plaats:Leeuwarden
Postadres:Sluispad 25
Postcode:8536VG
Plaats:Oosterzee

De Remonstrantse gemeente te Leeuwarden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: https://www.remonstranten.nl/anbi/

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Leeuwarden.

A. Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de kerkenraad.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden.

B. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

C.Beleidsplan

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: https://leeuwarden.remonstranten.nl/beleidsplan/

Beleidsplan van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden: de basis is per jaar 20 kerkdiensten en een aantal  kringbijeenkomsten, een algemene voorjaars- en een najaarsvergadering. Daarnaast wordt in het winterseizoen één keer per maand een activiteit georganiseerd, die ook niet-kerkelijken aan zou kunnen spreken.

D. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

De activiteiten in 2022 waren: cursus apocriefe verhalen ( 3 middagen), na uitkomst AdRem AdRem bespreking via zoom, poëzie avond: Het beeld van God in een aantal gedichten, themamiddag “Het vergeten wij”, vogelexcursie, deelname Nijkleaster kuier, supermarktactie, Mariavesper, Viering in het kader van Bosk, high tea, Agapè lunch, spirituele wandeling, Bijbelcursus: “Gelijkenissen in het nieuwe testament, Jezus als verteller van parabels”, bestaande uit 3 avonden, cursus mystici bestaande uit 3 middagen.

F. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

begroting

rekening

begroting

rekening

Remonstrantse Gemeente Leeuwarden

2024

2023

2023

2022

     

Baten

    

Opbrengsten uit bezittingen

           25

          66

             0

      21,61

Bijdragen gemeenteleden

     27.650

   32.391

     28.150

    26.367

Subsidies en overige bijdragen van derden

             0

        300

             0

      3.351

 

    27.675

   32.757

     28.150

    29.725

Lasten

    

Bestedingen pastoraat (predikant)

     25.250

   24.125

     22.600

22.583,86

Bestedingen kerkdiensten, etc.

       8.000

     8.745

       8.600

  7.681,80

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

       2.850

     2.850

       3.000

  2.700,00

Lasten kerkelijke gebouwen

             0

            0

             0

             0

Lasten overige eigendommen

             0

            0

             0

             0

Lasten beheer en adm, bankkosten etc

       3.100

     2.047

       2.850

  1.735,59

     
 

    39.200

   37.767

    37.050

34.701,25

Resultaat (totaal a-b)

    -11.525

    -5.010

     -8.900

-7.585,27

2

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.