Rituelen

Open Avondmaal

In de Remonstrantse Gemeente wordt een of meerdere keren per jaar het Avondmaal gevierd: het delen van het brood en wijn ter nagedachtenis aan Jezus en ter viering van de vreugde van het samenzijn in zijn naam. We voelen ons verbonden met allen die hetzelfde deden, doen en zullen doen. Van oudsher staat bij de Remonstranten deze viering open voor een ieder, die in geloof en liefde wil deelnemen aan deze maaltijd “ongeacht of u tot deze of enigerlei kerk behoort”, zoals bij de uitnodiging wordt gezegd.

Levensverbintenissen

Wanneer twee mensen hun huwelijk of hun levensverbintenis willen laten inzegenen en elkaar voor God en de wereld hun trouw willen beloven, kunnen zij hiervoor een beroep doen op de Remonstrantse kerk. Wij staan open voor alle mensen en alle relatievormen. Ook zijn vieringen mogelijk waarin de openheid naar ook andere levensbeschouwingen dan de christelijke traditie een belangrijk element is, bijvoorbeeld interreligieuze vieringen.

Wanneer u meer informatie wilt over de mogelijkheden, neem dan contact op met de predikant ds. Marjan van Hal. De predikant en het bruidspaar bereiden de dienst gezamenlijk voor.

Doop

Kinderdoop

Ouders die hun kind laten dopen willen uitdrukking geven aan hun dankbaarheid voor het geschenk dat hun kind is en nemen zich voor het kind in aanraking te brengen met het geloof. De doop en het opdragen is niet alleen een familieaangelegenheid maar ook een zaak van onze geloofsgemeenschap.

De doop is een symbool van opname in de gemeenschap, hiermee wordt het kind niet lid van de Remonstrantse Broederschap. Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap houdt voor Remonstranten een keuze in, die alleen door een volwassene gedaan kan worden.

Opdragen

Naast het Dopen kennen wij het Opdragen. Door het laten opdragen van een kind wordt uitdrukking gegeven aan de vreugde en de verantwoordelijkheid om het ontvangen van nieuw leven. Deze wensen kunnen vorm krijgen in een kinderopdracht- of geboortedankzeggingsdienst.

Volwassendoop

Volwassen die nog niet gedoopt zijn, maar er nu naar verlangen alsnog gedoopt te worden, kunnen hun wens aan ons kenbaar maken en hierover met ons in gesprek gaan. Met de doop kun je er uitdrukking aan geven dat je in verbondenheid met de kerk en het christelijk geloof, als het ware een nieuw leven bent begonnen. Overigens kun je wel lid of vriend van de Remonstranten zijn, zonder gedoopt te zijn. De doop is geen voorwaarde voor het lidmaatschap.

Thuisdoop

De doop vindt meestal plaats te midden van de geloofsgemeenschap, maar soms kunnen er redenen zijn om te kiezen voor een doop in beperkte kring. Uiteraard is dit bespreekbaar.

Informatie

Ouders die hun kinderen willen laten dopen of opdragen en volwassenen die de doop willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de predikant Marjan van Hal.

Diensten bij overlijden en herdenking van overledenen

Soms wil men zich al tijdens het leven voorbereiden op het sterven en alles wat daarmee te maken heeft. Dit kan in overleg met de predikant als daar behoefte aan is. Ook de rouwdienst kan dan desgewenst samen met de predikant (en familieleden of vrienden) worden opgesteld. De dienst kan zowel in de kerk als in de aula van het crematorium of de begraafplaats plaatsvinden.

Er is eenmaal per jaar een herdenking van overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar, deze vindt plaats op de 4e zondag in november.