Zangdienst Dokkum ’t Goede is sterker as ’t Kweade’

Zangdienst Dokkum ’t Goede is sterker as ’t Kweade’
Datum 16 december 2018
Tijd 16:00 uur
Locatie Dokkum, Doopsgezinde/Remonstrants kerk, Legeweg 14

’t GOEDE IS STERKER AS ’t KWEADE

sjongtsjinst snein 16 desimber 16.00 yn de Doopsgez./Remonstr. tsjerke Legeweg 14, Dokkum

Hjiroan dogge mei it Kwartettekoar en de muzikanten. Der sit in liturgyske opbou yn de sjongtsjinst sûnder dûmny. De preek sit yn de lieten. Hindrik van der Meer hat de algehiele lieding.

De teksten binne net allinne fan Eppie Dam en Fedde Schurer. Der wurde ek lieten sjongen út Taizé, Iona, it nije Lieteboek en in tal bernelieten.

Dizze tsjinst is in part fan it ôfskiedstoernee fan Hindrik van der Meer (1938).

Agenda