Vacatures

9 oktober 2023

Vacature thesaurier Commissie tot de Zaken (CoZa)

Het algemeen bestuur van de remonstranten, de CoZa, zoekt een nieuwe thesaurier, omdat de termijn van de huidige thesaurier, Joan Muysken, afloopt in juni 2024.

De CoZa opereert in de volgende context: zij wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Bestuur. De CoZa vormt een Moderamen (dagelijks bestuur) waarin de voorzitter, de thesaurier, een lid van de CoZa en de Algemeen Secretaris zitting hebben. De CoZa is verantwoordelijk voor het initiëren van visie en beleidsontwikkeling; het opstellen van begrotingen op centraal niveau; en het toezien op de realisatie van het beleid. Aan de CoZa rapporteren de algemeen secretaris en diverse commissies en taakgroepen. In verschillende van deze commissies en taakgroepen participeren leden van de CoZa. Naast de verschillende centrale organisatie-eenheden onderhoudt de CoZa nauwe contacten met het Convent van Predikanten, het seminarie en de Remonstrantse gemeenten en voert waar nodig met deze onderdelen overleg.

Bestuurlijk bevinden de remonstranten zich in een spannende fase. De remonstrantse leden en vrienden worden ouder wat gemeenten onder druk zet. Tegelijkertijd worden ook er veel lokale, regionale en landelijke initiatieven ontwikkeld. In dialoog met alle spelers probeert de CoZa uitvoering te geven aan de Beleidsvisie 2020-2030, zodat het remonstrantse/vrijzinnige gedachtengoed (weer) toekomstperspectief heeft.

De thesaurier heeft de volgende specifieke verantwoordelijkheden:

  • Ontwikkelen en goedkeuring realiseren van het financiële beleid van de Remonstranten en gelieerde instanties en het op professionele wijze kunnen afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid.
  • Het zodanig bewaken van de gezondheid en stabiliteit van de financiën van de Remonstranten dat deze toekomstbestendig is en blijft.

Daarbij zijn de hoofdactiviteiten:

  • Het (kunnen laten) opstellen van goed onderbouwde (meerjaren)begrotingen op centraal niveau en deze na goedkeuring door de CoZa en de Algemene Vergadering van Bestuur implementeren en realiseren. Hiertoe zal de thesaurier overleggen met CoZa leden, taakgroepen en het seminarium.
  • (Laten) opleveren van reguliere en ad hoc rapportages zodat medebestuurders, taakgroepen, het seminarium en controlerende instanties in staat zijn de financiële gang van zaken binnen de Remonstranten op centraal niveau te beoordelen en te becommentariëren. Hierbij wordt de thesaurier ondersteund door het administratiekantoor.
  • Zorgen voor een zodanig vermogensbeheer dat het vermogen van de Remonstranten wordt beheerd op een wijze die beleidsmatig is vastgelegd en kan worden verantwoord. De thesaurier wordt hierbij ondersteund door de beleggingsadviescommissie.

De huidige CoZa is een enthousiast team. Ze vergadert van september tot en met juni één keer per maand, afwisselend op het landelijk bureau (donderdagen) en per zoom (dinsdagen). De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen (zoom). Daarnaast is er jaarlijks een heidag en zijn er drie landelijke vergaderingen (november, april en juni). Het wordt zeer gewaardeerd als CoZaleden jaarlijks ook enkele representatieve verplichtingen vervullen en hun neus zo nu en dan laten zien bij (landelijke) activiteiten. Onze inschatting is dat je gemiddeld zeker 8 uur per week nodig hebt voor deze taak, soms vraagt het meer tijd.

Ben je enthousiast geworden, neem dan voor 11 november 2023 contact op met het landelijk bureau remonstranten via info@remonstranten.org. Uiteraard is het mogelijk om meer informatie te krijgen bij de voorzitter van de CoZa, Pieter Jöbsis, te bereiken via vzcoza@remonstranten.org of de algemeen secretaris, Annemarie Gerretsen, via algemeensecretaris@remonstranten.org.

24 oktober 2023

STUDIECOÖRDINATOR REMONSTRANTS EN BOEDDHISTISCH SEMINARIUM
Let op: korte reactietijd. Reageer voor 3 november 2023.

Bij de Faculteit Religie en Theologie zijn het Remonstrants Seminarium en het Boeddhistisch Seminarium ingebed. Voor deze twee seminarie zijn wij op zoek naar een studiecoördinator die beide seminarie zal ondersteunen. Je werkzaamheden worden voor 0,4 fte ingezet voor de Remonstranten en 0,2 fte voor de Boeddhisten.

-Eerste aanspreekpunt voor docenten en studenten omtrent allerlei aspecten van de opleiding

-Organisatie van de opleiding in de zin van samenstellen van de jaarlijkse studiegids, roostering, zalen en catering

-Zorg dragen voor de administratie studentzaken (toelating, inschrijving, jaarlijkse opleidingsovereenkomsten, innen van de studiebijdragen, opstellen proponentsbullen, bijhouden van de studentmappen, bijhouden van de modulemappen en studieresultaten, check op vastlegging van eventuele specifieke afspraken met de student, module-evaluaties bijhouden, uitschrijving) alsook de registratie, kwaliteitszorg en beschrijving van vakken volgens de VU-normen.

-Onderhouden van de websites van beide seminaria

-Contacten met de kerkelijke c.q. levensbeschouwelijke instanties voor wat betreft organisatie van evenementen (opening academisch jaar, bijzondere gelegenheden)

-Organiseren en notuleren van de vergaderingen van het team en van het college van curatoren (ism rectoren)

-Op termijn: bijdragen aan de organisatie van de permanente educatie van professionals en het post-academisch onderwijs

De studiecoördinator is volledig lid van de teams van beide seminaria en neemt zo goed mogelijk deel aan dit teamverband.

Lees meer