Seksueel misbruik in de kerk

De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Om te waarborgen dat er voor alle betrokken partijen voldoende zorg en aandacht is, besloten acht samenwerkende protestantse kerken richtlijnen te formuleren voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie. Zij werken samen in het ‘Meldpunt seksueel misbruik in de kerk’ (SMPR)

Deze richtlijnen werden opgesteld en samengebracht in een protocol dat in december 2006 werd gepresenteerd en overhandigd aan de CoZa. In oktober 2013 verscheen een vernieuwde versie.

Het protocol is allereerst bedoeld voor kerkenraden. Zij hebben de beleidsverantwoordelijkheid voor de gemeente. Het protocol helpt ook individuele ambtsdragers en pastoraal verantwoordelijken op weg als zij met mogelijk (seksueel) misbruik door ambtsdragers of kerkelijke functionarissen worden geconfronteerd.