Vriendschap

Van oudsher kenden protestantse kerken belijdende leden, doopleden en zielen. Ook bij de Remonstranten was dit zo. Kerken, ook de Remonstranten, zagen zichzelf via doop en belijdenis als toegangspoort tot God.

Lid worden is een keuze

Onder invloed van de moderne theologie veranderde dit systeem vanaf het einde van de negentiende eeuw. Bij de kerkelijke binding ging het bij de Remonstranten steeds minder om het veilig stellen van het zielenheil maar om daadwerkelijke betrokkenheid bij de kerk waar je gewoon zelf voor kiest. Dit is zichtbaar in de wijze waarop je je vandaag de dag  kunt verbinden met de Remonstranten.  Allereerst kennen de Remonstranten al meer dan een eeuw geen doopleden meer zoals nog wel het geval is bij de Rooms Katholieke Kerk of de Protestantse Kerk in Nederland. Je kunt je laten dopen bij de Remonstranten maar de doop leidt niet tot lidmaatschap of vriendschap.

De Remonstrantse Broederschap kent alleen volwassen leden en vrienden. Wie zich aan wil sluiten als lid of vriend is boven de achttien en kiest daarvoor.

Leden onderschrijven de beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap.

Vriend worden van de Remonstranten

Daarnaast kun je al sinds de jaren vijftig vriend worden van de Remonstranten. (We waren dus eerder dan Facebook). Vrienden voelen zich verbonden met de Remonstranten. Soms willen ze lid  blijven van een andere kerk of worden ze vriend omdat ze de Remonstranten beter willen leren kennen. Daarnaast blijkt dat – om allerlei redenen – voor veel mensen vriend worden van een kerkgenootschap minder hoogdrempelig is dan het lidmaatschap.

In praktijk kun je niet zeggen dat leden meer en vrienden minder betrokken zijn bij de Remonstranten. Dit ligt voor ieder weer anders. Er zijn vrienden die heel actief zijn en leden die wat meer aan de rand staan. Ook het omgekeerde komt natuurlijk voor. Formeel hebben leden en vrienden bij de Remonstranten nagenoeg dezelfde rechten. Ze mogen allen stemmen op de algemene ledenvergaderingen, en kunnen lid worden van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) of van het landelijk bestuur. In 2014 is besloten om bij de werving vriendschap centraal te stellen.

De Remonstranten zijn het enige kerkgenootschap in Nederland waar je je (sinds 2010)  online bij kunt aansluiten.  Wil je ook vriend worden van de Remonstranten?  Je bent van harte welkom!